دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمود   شکیب

پست الکترونیکی : m-shakib@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ا دبیات تطبیقی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زبان و ادبیات عرب

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/07/01

محمود شکیب

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

^